The server returned status code '403'

harrybrar
WebSocketClientWrapper.OnError(): WebSocketClientWrapper.OnError(): (IsOpen:False, State:Closed): wss://ws.kite.trade/?api_key=XXXXXXXXXXXXXX&access_token=XXXXXXXXXXXXXXXXX: The server returned status code '403' when status code '101' was expected. System.Net.WebSockets.WebSocketException (0x80004005): The server returned status code '403' when status code '101' was expected.
Sign In or Register to comment.